facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter
UE

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

 1. Administratorem danych osobowych jest BREAK&WASH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Cybernetyki 19B 02-677 Warszawa   
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące:  marzanna.mysliwiec@grupa.a3f.pl 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym, ochrona mienia oraz zapobieganie sytuacjom mogącym skutkować utratą informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę na postawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust 1 pkt f) RODO) 
 4. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest konieczność zapewnia bezpieczeństwa osobom oraz mieniu znajdującemu się w obszarze objętym monitoringiem, jak również zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić administratora danych na szkodę. 
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 dni od dnia nagrania, po upływie tego terminu zostaną automatycznie usunięcie danych. 
 6. Dane z systemu monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione wyłącznie uprawnionym organom w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zdarzenia zagrażającemu bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób a także niszczeniu i kradzieży mienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane z monitoringu wizyjnego mogą być również udostępnione osobie trzeciej, która wykaże swój interes prawny, co do otrzymania zapisu. Zapis udostępniany jest na wniosek osoby/organu. W powyższych przypadkach dane mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż to wskazano w ust. 6. Dane z monitoringu wizyjnego mogą posłużyć jako materiał dowodowy i w związku z tym mogą być przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia mających miejsce incydentów lub też zakończenia ewentualnie toczących się postępowań.  
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do wejścia na teren Obiektu. 
 8. Posiada Pani/Pan prawo wglądu swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach; prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących; prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych; prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas. 
 9.  Prawo osoby do wglądu może zostać ograniczone w uzasadnionych przypadkach takich jak ochrona danych osobowych innych osób objętych w obszarze monitoringu lub dochodzenie roszczeń i prowadzenie postępowań przez organy uprawnione przepisami prawa. 
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) 
 11. Przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).