facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter
UE

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityka Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Strony www .breakandwash.pl z dnia 29.05.2019 roku. Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie.
 3. Administratorem danych osobowych (dalej zwany „Administrator”) Użytkownika jest Spółka Break&Wash Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000778808, NIP: 5213861651 , prowadząca stronę internetową pod adresem www.breakandwash.pl.
 4. Administrator danych osobowych przykłada szczególną wagę do zapewnienia prywatności Użytkownikom Strony.
 5. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)(dalej zwana „RODO”) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 7. Administrator przetwarza jedynie dane Użytkowników (jak np. imię, adres e-mail, treść zapytania) korzystających dobrowolnie z niektórych usług udostępnionych na niniejszej stronie www .breakandwash.pl (np. kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej; używając formularza kontaktowego, formularza zadawania pytań udostępnionych na Stronie) lub w przypadku zapisania się do newslettera przetwarza dane do celów marketingowych za wyraźną zgodą wyrażoną w momencie zapisu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać cofnięta w każdym momencie poprzez poinformowanie Administratora na adres mailowy: kontakt@breakandwash.pl
 8. Co do zasady Administrator nie gromadzi, nie przetwarza ani nie wykorzystuje danych osobowych Użytkownika, jeśli Użytkownik odwiedza stronę internetową Administratora wyłącznie w celach informacyjnych.
 9. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. IT i wsparcia technicznego, pocztowe, telekomunikacyjne, consultingowe, prawne) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania umowy; Rejestry Nazw Domen w celu i w zakresie koniecznym do wykonania umowy o rejestrację Nazwy Domeny; Jednostki Certyfikujące w celu i zakresie koniecznym do wykonania umowy o rejestrację certyfikatu SSL.
 10. Dane osobowe mogą być również udostępniane uprawnionym do tego organom państwowym.
 11. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika przez okres niezbędny do ich przetworzenia, o których mowa w ust. 7 niniejszej Polityki Prywatności.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. w przypadku, w którym dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. w celu realizacji powyższych praw Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@breakandwash.pl
 13. Mechanizm cookies
  1. Strona internetowa Administratora używa plików tekstowych zwanych Cookies,
  2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika,
  3. brak wyrażenia zgody na przechowywanie z plików Cookies nie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla Użytkownika ze strony Administratora. Oznacza to, że przeglądanie Strony internetowej Właściciela bez plików Cookies jest w pełni możliwe,
  4. Pliki Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych,
  5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowywania jakichkolwiek programów komputerowych, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika,
  6. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowywania statystyk dotyczących korzystania ze Strony internetowej. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkownika,
  7. w reklamach zamieszczonych na stronach Administratora mogą być wykorzystywane Pliki Cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu Cookies przez podmioty trzecie,
  8. w ramach strony internetowej Administratora stosowane są dwa rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” Pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  9. zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r., poz. 1954, 2245, 2354) Użytkownik ma prawo zdecydowania w zakresie dostępu Plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki,
  10. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Informacje jak zarządzać Plikami Cookies są dostępne w instrukcjach producentów przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera,
  11. Strona internetowa Administratora nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji dotyczących Użytkownika, niż wskazane w powyższych Plikach Cookies.
 14. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających Stronę internetową, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Administrator notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony internetowej Administratora.
 15. Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora, które zostały zamieszczone na Stronie internetowej Administratora komercyjne, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego;
  2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w Polityce Prywatności;
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zamian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Strony internetowej Administratora, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Strony internetowej Administratora oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora.
 16. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@breakandwash.pl
 17. Zmiany Polityki Prywatności
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Stronie internetowej Administratora, jak również w celu usprawnienia działania strony internetowej Administratora. O treści zmian Polityki Prywatności Użytkownicy zostaną powiadomieni przez umieszczenie informacji o nowej Polityce Prywatności na stronie głównej Strony internetowej, informacja ta będzie dostępna przez co najmniej 7 (siedem) kolejnych dni kalendarzowych od chwili jej umieszczenia. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności wejdą w życie nie wcześniej niż po upływie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu umieszczania zmian na Stronie.
  2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 29.05.2019 roku.