facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter
UE

Regulamin strony internetowej

Regulamin Strony internetowej z dnia 29-05-2019r.

§1 Definicje

 1. Administrator/Właściciel – Właścicielem i Administratorem strony internetowej www .breakandwash.pl jest Break&Wash Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Chęcińska 11, 85-875 Bydgoszcz, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców dla m.s.t Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000778808 , numerze NIP: 5213861651.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania ze Strony internetowej www.breakandwash.pl
 3. Strona internetowa (Strona) – strona internetowa pod adresem www.breakandwash.pl , której właścicielem jest Break&Wash Sp. z o.o.
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony, bez względu na to czy działa we własnym imieniu czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich.
 5. Polityka Prywatności – dokument z dnia 29.05.2019 roku stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu określający zasady prywatności oraz ochronę danych osobowych Użytkowników.
 6. Pliki Cookies – to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, tabletach, itp.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący identyfikacji przeglądarki, dzięki której następuje połączenie ze Stroną internetową.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania ze Strony internetowej.
 2. Przeglądanie zawartości Strony nie wymaga zakładania konta ani podawania danych osobowych.
 3. Użytkownik wchodząc na Stronę może zapoznać się z informacjami odnośnie:
  1. firmy Break&Wash, zajmującej się dostarczaniem pralko- suszarek na stacje benzynowe oraz miejsca obsługi podróżnych,
  2. instrukcji obsługi pralko-suszarek,
  3. lokalizacji dostępnych pralni,
  4. cennik,
  5. etapy prania
 4. Dostęp do Strony jest bezpłatny.
 5. Sprzedaż produktów odbywa się przez platformę Stripe, a sprzedający wykorzystuje w tym celu dodatkowo usługę easycart.pl, w ramach której realizowana jest płatność (strona zakupu). Użytkownik, podając dane na stronie zakupu, zgadza się na ich przekazanie do EasyCart oraz Stripe zgodnie z regulaminem i polityką prywatności. Te dokumenty są podlinkowane na stronie koszyka. 
 6. Klient ma prawo do zwrotu zakupionych produktów w ciągu 14 dni od transakcji. Warunkiem zwrotu jest nie skorzystanie z produktu w ciągu tych 14 dni. 

§3 Wymagania techniczne

 1. W celu poprawnego korzystania ze Strony internetowej Użytkownik powinien posiadać: połączenie z siecią Internet, urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet (komputer, tablet, etc.), podstawowy system operacyjny oraz przeglądarkę (np. Internet Explorer, Google Chrome) umożliwiającą wyświetlenie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www oraz obsługującą język oprogramowania JavaScript, z włączoną opcją akceptowania plików cookies.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne występujące na urządzeniach mobilnych (firewall’e, blokady, niewłaściwe wersje odtwarzania plików multimedialnych, programy antywirusowe, itp.), które uniemożliwiają dostęp do treści, które są zawarte na Stronie, powstałe z przyczyn niezależnych od Użytkownika.

§4. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Strony jest Właściciel.
 2. Szczegółowe informacje na temat celu zbierania danych osobowych, ich rodzaju, sposobu zbierania, przechowywania, modyfikowania i wykorzystywania oraz prawa i obowiązki ww. danymi reguluje Polityka Prywatności do niniejszego Regulaminu

§5 Prawa autorskie

 1. Zawartość Strony jest przedmiotem praw autorskich Break&Wash Sp. z o.o.
 2. Sposób korzystania z zawartości Strony, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, cytowanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w celu niekomercyjnym, jest dozwolone na zasadzie licencji, tj. z podaniem autora i źródła.
 3. Każdy inny sposób korzystania z zawartości Strony, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, nieuprawnione cytowanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w celu komercyjnym – jest zabronione.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.05.2019 roku.
 2. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na Stronie internetowej www.breakandwash.pl
 3. Regulamin może ulec zmianie z ważnych powodów takich jak zmiany działalności w postaci zmian jej profilu, wprowadzeniu nowych usług lub udogodnień, zmiany w zakresie danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Właściciela inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Strony, zmiany w przepisach prawnych. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na stronie głównej Strony internetowej zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Strony internetowej przez okres co najmniej 7 (siedmiu) kolejnych dni kalendarzowych . Wszelkie zmiany Regulaminu wejdą w życie nie wcześniej niż po upływie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu umieszczenia zmian na Stronie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 16 lipca 2004 r., Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r., poz. 1954) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123).